XVII „RUSZA PELETON” MTB XCO

– PUCHAR POLSKI MTB XCO – I seria

XVII „PELOTON STARTS” MTB XCO

MTB XCO POLISH CUP #1

Białystok 2019

Eliminacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019

Elimination for the Polish National Youth Olympics 2019

I. ORGANIZATOR: / ORGANISATION

1.1. Organizator / Main organizer

  • Uczniowski Klub Sportowy „WYGODA” Białystok ul. Jesienna 8

Współorganizatorzy: /co-organizer

  • Podlaski Okręgowy Związek Kolarski Białystok ul. Sobieskiego 24

1.2. Dyrektorzy Wyścigu /Event managers

  • Dyrektor wyścigu – Wiesław Kisielewski tel. 601 394 338 e-mail: apg@apg.pl

  • Dyrektor sportowy – Wiesław Grabek tel. 798 150 338 e-mail: ukswygodabialystok@o2.pl

Organizator jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z organizacją zawodów.

The organizer is the administrator of personal data processed in connection with the organization of the
competition.

1.3. Termin i miejsce: / Date & place:

1.3.1. Wyścig kolarski MTB „Rusza Peleton” odbędzie się w dniach:

06-07.04.2019 w Białymstoku – XCO (CROSS Country) – LAS PIETRASZE, ul. Pietrasze

The MTB cycling race „Peloton starts” will take place on: 06-07.04.2019 in Bialystok – XCO (CROSS Country) –
PIETRASZE FOREST, Pietrasze St

1.3.2. Wyścig odbędzie się na trasie okrężnej i zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol XCO na trasie dł. rundy 4.0 km start i meta Pietrasze Polana / The race will take place on a round route 4.0 km and will be carried out in accordance with the regulations of UCI and PZKol XCO. Start and finish line on Pietrasze Polana

II. KLASA WYŚCIGU / EVENT CATEGORY

2.1. Wyścig w kolarstwie górskim „Rusza Peleton” jest umieszczony w kalendarzu imprez MTB UCI kat. C3 oraz Polskiego Związku Kolarskiego w części kolarstwo MTB w randze Pucharu POLSKI i Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, w kalendarzu Podlaskiego Okręgowego Związku Kolarskiego jako XVII Wyścig Rusza Peleton dla kategorii Dziecięcych i Amatorów. / The MTB race „PELOTON Starts” is placed in the calendar of MTB UCI cat. C3 and Polish Cycling Federation (PCF) in the part of MTB cycling in the rank of POLISH CUP and as Elimination for the National Youth Olympics, in the calendar of the Regional Cycling Federation of Podlasie as “XVII Race The Peloton starts” for the category children and amateurs.

2.2. Do Pucharu Polski zaliczone zostaną wyniki zawodników i zawodniczek w kategorii Elita M, Elita K, U-23 M, U-23 K, Junior, Juniorka, Junior młodszy, Juniorka młodsza, Młodzik, Młodziczka / Results of competitors in the category of Elite M/W, U-23 M/W, J M/W, U-17 M/W, U-15 M/W will be accounted to the MTB Polish Cup

III. UCZESTNICTWO / PARTICIPATION

3.1. W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez macierzyste kluby, zweryfikowani w Biurze Zawodów. Obowiązują licencje na rok 2019 wydane przez Narodowe Federacje Kolarskie. Od kategorii junior, junior młodszy, młodzik, żak wymagane będą aktualne badania lekarskie. Zawodnicy bez licencji-Amatorzy startują na podstawie oświadczeń wypełnionych i podpisanych osobiście w biurze zawodów. / Competitors should be submitted by their home sport clubs, verified in the Competition Office. Cycling licenses issued by the National Cycling Federations for 2019 are applied. Current medical cerifications will be required for J, U-17, U-15, U-13. Competitors without a license-amateurs start on the basis of statements completed and signed personally in the competition office.

3.2. W wyścigu XCO prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy: / riders categories

KATEGORIA

CATEGORY

NAZWA

NAME

WIEK

AGE

ROCZNIK

YEARS OF BIRTH

CZAS TRWANIA WYŚCIGU

THE DURATION OF THE RACE

Żak/Żaczka

11-12 lat

2007-2008

0h15min – 0h30min

Młodzik

MU15

13-14 lat

2005-2006

0h30min – 0h45min

PP 1 seria

Młodziczka

WU15

13-14 lat

2005-2006

0h30min – 0h45min

PP 1 seria

Junior Młodszy

MU17

15-16 lat

2003-2004

0h45min – 1h00min

PP/EOOM

Juniorka Młodsza

WU17

15-16 lat

2003-2004

0h45min – 1h00min

PP/EOOM

Junior

MJ

17-18 lat

2001-2002

1h00min – 1h15min

UCI C3/PP1

Juniorka

WJ

17-18 lat

2001-2002

1h00min – 1h15min

UCI C3/PP1

U23 Kobiety

WU23

19-22 lata

1997-2000

1h15min – 1h30min

PP 1 seria

U23 Mężczyźni

MU23

19-22 lata

1997-2000

1h15min – 1h30min

PP 1 seria

Elita Kobiety

WE

23 lata i powyżej

1996 i starsze

1h20min – 1h40min

UCI C3/PP1

Elita Mężczyźni

ME

23 lata i powyżej

1996 i starsi

1h20min – 1h40min

UCI C3/PP1

Dzieci

8-10 lat

2009-2011

runda uproszczona 950 m

Masters I i Amator

30-39 lat

1980-1989

1h15min – 1h30min

Masters II i Amator

40 lat i starsi

1979 i starsi

1h15min – 1h30min

Cyklosport i Amator

19-29

1990-2000

1h15min – 1h30min

3.3.Zawodnicy kategorii U23 rywalizują razem z kategorią Elita w wyścigu OPEN. / U23 category riders compete with the Elite category in the OPEN race.

3.4. Wszyscy uczestnicy Wyścigu „RUSZA PELETON” powinni posiadać ubezpieczenie OC i NW. / All participants of the PELOTON STARTS” race should be insured on their own.

3.5. Zawodnicy i zawodniczki mają obowiązek startu w sztywnych kaskach zgodnie z przepisami PZKol./ Competitors are obliged to wear stiff helmets according to PCF regulations.

3.6. Zgłoszenia elektroniczne do wyścigu XCO należy nadsyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie https://pucharmtb.wygodabialystok.pl do dnia 03.04.2019 do godz. 23.59. / Electronic applications should be sent using the application form on the https://pucharmtb.wygodabialystok.pl website by 03/04/2019 until 23.59.

IV. BIURO WYŚCIGU / COMPETITION OFFICE

4.1. Biuro wyścigu w dniu 06.04.2019 czynne będzie od godz. 12:00 do godz. 16:00 w namiocie organizatora w okolicach startu/mety i 16:00 -19:00 w Szkole Podstawowej nr 32 w Białymstoku ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, biuro wypożyczalni sprzętu sportowego./ On 06/04/2019 the office will be opened from 12.00 till 16.00 in the organizer’s tent near the start / finish and 16:00 -19: 00 in Primary School No. 32 in Białystok, ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok in a sports equipment rental Office.

4.2. Biuro wyścigu w dniu 07.04.2019 czynne będzie od godz. 8:00 -17:00 (namiot organizatora) przy trasie wyścigu w miejscu STARTU i METY – Polana Pietrasze i czynne będzie zgodnie z programem wyścigu XCO. Zamknięcie zapisów, potwierdzeń startu i odbioru numerów dla poszczególnych kategorii wiekowych – 1 godzina przed startem danej kategorii, oprócz kategorii ELITA M i Junior ( do godz. 12.00!!!). / On 07/04/2019 the office will be opened from 8:00 -17:00 00 in the organizer’s tent near the start / finish – Polana Pietrasze (forest Pietrasze) and will be opened according to the XCO race program. Closing of registration, starting confirmation and reception of starting numbers – 1 hour before the start of a category, except Elite M and MJ ( till 12.00!!!)

4.3. Przedstawiciele ekip muszą potwierdzić udział zawodników prezentując licencje w biurze zawodów / Team representatives must confirm the participation of competitors by presenting licenses in the competition office

4.4. Odprawa kierowników ekip, trenerów z Organizatorem i Sędzią Głównym w terminach określonych programem minutowym wyścigów. / Technical briefing of the team leaders, coaches with the Organizer and the Referees on the date specified in the race minute program.

V. TRENINGI / TRAINING SESSION

5.1. Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji i zakończeniu wszelkich formalności rejestracyjnych w tym wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi posiadać numer startowy na kierownicy. / The official training is only allowed after the license check and the completion of all registration formalities including the starting numbers getting. During training, the competitor must have a starting number on a handle bar.

5.2. Czas treningu zgodnie z programem / Training time according to the program

5.3. Podczas trwania zawodów zabrania się przejazdów treningowych. / Training passes are prohibited during the competition

VI. KLASYFIKACJA. Zasady rozgrywania wyścigu „RUSZA PELETON” – Pucharu Polski / CLASIFICATION. Regulations of the „PETOTON STARTS” race – Polish Cup

6.1. Wyścig XCO zostanie rozegrany zgodnie z przepisami UCI i PZkol. a w szczegółach z niniejszym regulaminem / The XCO race will be performed according to the regulations of UCI and PCF and this technical guide.

6.2. Wyścig XCO rozgrywany jest w klasyfikacji indywidualnej dla każdej kategorii wiekowej. Klasyfikacja drużynowa zgodnie z regulaminem Pucharu Polski MTB XCO 2019. opracowanym przez komisję MTB. / The XCO race is performed in an individual classification for each age category. Team classification – in accordance with the regulations of the Polish Cup MTB XCO 2019 done by the MTB Committee PCF

6.3. Czas trwania wyścigów poszczególnych kategorii wiekowych zgodnie z art.4.2.001 przepisów PZKol./ Duration of races for individual age categories in accordance with art.4.2.001 of PCF.

6.4. Ustawienie zawodników i zawodniczek na starcie zgodnie z: / Setting of competitors at the start according to:

1) Rankingiem UCI / UCI ranking

2) Klasyfikacją generalną PP MTB XCO 2018 – zawodnicy z miejsc 1-10 pozostający na rok 2019 w tej samej kat. wiekowej, z uwzględnieniem aktualnych Mistrzów Polski MTB XCO / General classification of MTB XCO 2018 – competitors from places 1-10 remaining for 2019 in the same category, taking into account the current Polish Champions MTB XCO

3) Pozostali zawodnicy rozstawienie wg. losowania / Other players spacing acc. draw

6.5. Zdublowani zawodnicy muszą dokończyć okrążenie, na którym zostali zdublowani, a następnie opuścić trasę wyścigu w miejscu do tego przeznaczonym, nie dotyczy zawodników na finałowym okrążeniu. Będą oni ujęci w wynikach według kolejności ich wycofania z wyścigu. W wynikach przy ich lokatach, podana będzie ilość nieprzejechanych okrążeń. / Duplicated competitors must complete the lap on which they have been doubled and then leave the race route in a designated place, ( it’s not applicable to the competitors on the final lap). They will be included in the results according to the order of their withdrawal from the race. The number of unsuccessful laps will be given in their results.

VII. NAGRODY / PRIZES

W wyścigu XCO najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymają puchar za zajęcie pierwszego miejsca oraz nagrody pieniężne wg wykazu: / The winners will receive the cup and the best riders receive cash prizes according to the list:

Miejsce

Elita OPEN M

U23 M

Elita OPEN K

U23 K

Junior

Juniorka

Junior Młodszy

Juniorka Młodsza

TEAM

1.

900 zł

250 zł

900 zł

250 zł

300 zł

300 zł

200 zł

200 zł

500 zł

2.

600 zł

150 zł

600 zł

150 zł

200 zł

200 zł

150 zł

150 zł

300 zł

3.

400 zł

100 zł

400 zł

100 zł

150 zł

150 zł

100 zł

100 zł

200 zł

4.

300 zł

300 zł

100 zł

100 zł

50 zł

50 zł

5.

200 zł

200 zł

100 zł

100 zł

50 zł

50 zł

6.

150 zł

150 zł

7.

100 zł

100 zł

8.

50 zł

50 zł

Razem

2 700 zł

500 zł

2 700 zł

500 zł

850 zł

850 zł

550 zł

550 zł

1 000 zł

9 200 zł

1 000 zł

10 200 zł

W kategorii Masters-Amator I, Masters-Amator II, Cyklosport -Amator, Młodzik, Młodziczka, Żak, Dzieci za pierwsze miejsce Puchar oraz dyplomy i nagrody rzeczowe do 5 miejsc. / Masters – Amator I, Masters – Amator II, Cyklosport – Amator, U-15, U-13, CHILDREN – a cup for the first place, as well as diplomas and material prizes up to 5 place.

W klasyfikacji drużynowej puchary do 3 miejsca. / Team classification – cups up to the 3rd place.

Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio podczas dekoracji / The prizes will be handed out directly during the decoration

VIII. POMOC TECHNICZNA/BUFETY / TECHINCAL SUPPORT/ BUFFETS

Pomoc techniczna dozwolona zgodnie z przepisami UCI , PZKol. Do wyścigu XCO wprowadza się dwa boksy pomocy technicznej zlokalizowane wraz ze strefami bufetu. / Technical support allowed in accordance with UCI regulations, PCF. There will be two technical boxes located together with the buffet zones.

IX. DEKORACJA / AWARDS CEREMONY 

Ceremonia dekoracji odbędzie się zgodnie z programem minutowym. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach wyścigowych. / The decoration ceremony will take place according to the schedule. Riders are required to submit to decorations in racing swear.

Do dekoracji zgłasza się ilość zawodników odpowiadająca ilości nagród. / The number of decorated players corresponding to the number of prizes is declared. 

Do dekoracji drużyn zgłaszają się drużyny w składzie 5 osobowym / Teams decoration – a maximum 5 people

W czasie trwania ceremonii dekoracji w okolicach podium mogą znajdować się tylko zawodnicy oraz osoby uzgodnione z organizatorem / Only competitors and people agreed with the organizer may be in the area of the podium during the ceremony of decoration

X. KARY

W zakresie kar obowiązują przepisy UCI, PZKol. / According to the UCI and PCF regulations

XI. PROGRAM WYŚCIGU „ RUSZA PELETON” PUCHAR POLSKI MTB / „PELOTON STARTS” MTB POLISH CUP SCHEDULE

11.1. 06 KWIETNIA 2019 BIAŁYSTOK – LAS PIETRASZE / April 6 2019

 

GODZINA

KATEGORIA

12:00 – 13:30

Weryfikacja zgłoszeń Masters, Amator – Biuro Wyścigu

Verification and start numbers distr. of Masters , Amateur, Cyclosport – Race Office

14:00 – 15:30

Wyścigi kategoria Masters I, Masters II, Amator, Cyklosport

Masters, Amateur, Cyclosport Races

16:00 – 19:00

Weryfikacja zgłoszeń – Biuro Wyścigu

Verification and start numbers distribution – Race Office

16:00

Dekoracja

Award Ceremony for Masters , Amateur, Cyclosport

16:30 – 18:00

Oficjalny trening na oznakowanej trasie wyścigu (z zabezpieczeniem medycznym)

Official training on a marked race route

 

11.2. 07 KWIETNIA 2019 BIAŁYSTOK – LAS PIETRASZE / April 7 2019

 

GODZINA

KATEGORIA

CZAS WYŚCIGU

Od 8.00

Weryfikacja zgłoszeń – Biuro Wyścigu

Verification and start numbers distribution – Race Office

08:00 – 9.45

Oficjalny trening na trasie

Official training on a race route

9.30

Odprawa techniczna

Technical Briefing

10.00

Młodzik/Młodziczka

U-15 M/W

30-45 min

10.02

Żak/Żaczka

U-13 M/W

15-30 min

11:00

Junior Młodszy

U-17 M

45 – 60 min

12:20

Elita Kobiet

Elite W

80 – 100 min

12:22

Juniorka

WJ

60– 75 min

12:24

Juniorka Młodsza

U-17 W

45 – 60 min

14:00

Elita Mężczyzn + U23 Mężczyzn

OPEN Elite M

80 – 100 min

14:02

Junior

MJ

60 – 75 min

15:45

Dzieci 8-10 lat

Children

12 min

16:35

Dekoracja wyścigów dodatkowych

Children races award ceremony

16:45

Dekoracja wszystkich kategorii Pucharu Polski

Polish Cup Award Ceremony

Starty zostaną rozdzielone dwuminutową przerwą dla wspólnie startujących kategorii / There will be a two-minute break between start of each categories if a few categories take part in the same race.

XII. TRASA / RACE ROUTE

Do regulaminu dołączone zostaną mapa trasy i opis szczegółowy. / A route map with a detailed description is an integrated part of this guide

Wyścig XCO rozegrany zostanie na pętli o długości około 4 km. / The XCO race will take place on a loop about 4 km long.

Wyścig kategorii dzieci zostanie rozegrany na trasie wytyczonej indywidualnie o dł. 950 m z jednym zjazdem i jednym podjazdem. / The children’s category race will be performed on a specially marked route, 950 m long with one slope down and one hill up.

XIII. ZASADY FINANSOWANIA / FINANCING RULES

13.1 koszty organizacyjne pokrywa organizator wyścigu / The organiser covers costs of the race organisation

13.2. Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby bądź zawodnicy / The costs of participation are covered by the sport clubs or competitors

13.3. Opłata startowa A zgodnie z przepisami PZkol ; kat Masters i Amator – 30zł, Dzieci – bez opłat. / The starting fee A in accordance with the regulation of PCF; cat. Masters and Amateur – PLN 30, Children – free.

13.4. Od zawodników nie zgłoszonych elektronicznie w terminie tj. do 03.04.2019 drogą elektroniczną będzie pobierana opłata startowa B zgodnie z przepisami PZKol, Masters i Amator- 50 zł. / Competitors who are not registered electronically within the time limit, ie until 03/04/2019, should pay the start fee B in accordance with the regulation of PCF, Masters and Amateur – PLN 50.

13.5. Zwolnieni z opłat startowych zawodnicy należący do drużyn UCI ELITE MTB. / Riders belonging to the UCI ELITE MTB team are exempt from starting fees.

XV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA / SAFETY RULES

Zawodnicy powinni stosować się do znaków ostrzegawczych ustawionych wzdłuż trasy oraz dostosować się do wskazań sędziów. / Competitors should adhere to the warning signs along the route and adapt to the indications of the referees.

XVI. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE / MANDATORY EQUIPMENT

Zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach. / Competitors are obliged to take part in helmets.

 

XVII. KOMISJA SĘDZIOWSKA / REFEREE COMMITTEE

Sędzia Główny Komisarz UCIHubert Emans (Holandia) / President of the commissaires panel

Komisarza 2, Komisarza 3, Sędziego Mety, Sędziego Chronometrażystę – wyznacza K.S.PZKol, pozostałych sędziów K.S.Podlaskiego Okręgowego Związku Kolarskiego. / Commissioner 2, Commissioner3, Finish Referee, Timekeeper – will be designated by PCF, other referees by Podlaski Regional Cycling Federation.

 

XVIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA / ANTI-DOPING CONTROL

Podczas wyścigu Pucharu Polski obowiązują przepisy antydopingowe UCI, PZkol i WADA. Badania – pobranie próbek zostaną przeprowadzone pod adresem Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Pietrasze 29 Białystok. / The UCI, PCF and WADA anti-doping rules are applied during the Polish Cup race Sampling will be carried out at Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Pietrasze 29 Białystok

 

XIX. POMOC MEDYCZNA / MEDICAL AID

19.1. Zlokalizowana przy trasie wyścigu w okolicach STARTU i METY / Located near the route of the race near START/FINISH

19.2. Placówki NFZ / Hospitals

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Białystok, ul. Sienkiewicza 79

tel.85 664 85 19

Dziecięcy Szpital Kliniczny

Białystok, ul. Waszyngtona 17

tel.85 745 05 00

Wojewódzki Szpital Zespolony

Białystok ul. Wołodyjowskiego 2

tel.85 748 81 00

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24a

tel.85 831 80 00

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / FINAL INFORMATION

20.1. Wszelkie dodatkowe informacje/ komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać / Any additional information / messages will be placed on the board next to the competition office – competitors and coaches are obliged to get acquainted with them.

20.2. Za wypadki spowodowane przez zawodniczki i zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności. / The organizer is not responsible for accidents caused by competitors

Czyni się odpowiedzialnych kierowników ekip i trenerów za:

– przestrzeganie regulaminu i przepisów wyścigu XCO i co za tym idzie przestrzeganie programu minutowego oraz innych zaleceń Komisji Sędziowskiej i organizatora. / Heads of teams and coaches are responsible for: – compliance with the rules and regulations of the XCO race and, as a result, compliance with the schedule and other recommendations of the Referee Commission and the organizer.

20.3. Mycie rowerów zorganizowane będzie w boksie przy trasie narciarskiej / Washing bikes will be arranged in the box near the ski slope.

20.4. Prysznice dla zawodników zlokalizowane w Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Pietrasze 29 / Showers for competitors are located in the Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Pietrasze 29

20.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu z imprezy. / The organizer is not responsible for any random accidents that occurred during the journey and return from the event.

20.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione, czy zagubione podczas wyścigu. / The organizer does not bear material responsibility for things left behind or lost during the race.

20.7. Nieznajomość regulaminu, jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatorów i Komisję Sędziowską za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. / Ignorance of the regulations, its non-observance will not be recognized by the Organizers and the Referee Committee as an explanation of actions inconsistent with its provisions.

20.8. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem wyścigu. / The president of the commissaires panel with the organizer decide in all matters which are not included in the Technical Guide.

ORGANIZATOR

Wiesław Kisielewski

Wiesław Grabek